Maak een account aan of log in om onze scherpe prijzen te bekijken.

Algemene Voorwaarden MijnPartijHandel

  

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via MijnPartijHandel.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: MijnPartijHandel.nl (hierna te noemen “MijnPartijHandel”) is handelsnaam van MijnPartijHandel en is een online winkel die kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen MijnPartijHandel en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MijnPartijHandel  en op elke tot stand gekomen overeenkomst, ook op afstand.

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website MijnPartijHandel.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MijnPartijHandel erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MijnPartijHandel. MijnPartijHandel is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle aanbiedingen van MijnPartijHandel zijn vrijblijvend. MijnPartijHandel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief bijkomende verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden verzendkosten berekend. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is bestellen niet mogelijk.

4.4 MijnPartijHandel kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf of bij afhalen.

5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere betalings of bestel voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.

5.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet en uw bank iDeal ondersteunt, kunt u via onze site op een veilige manier uw bestelling elektronisch betalen. In principe worden iDeal betalingen nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal.

5.1.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van MijnPartijHandel  onmiddellijk opeisbaar.

5.1.3 Indien MijnPartijHandel haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien MijnPartijHandel  kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

Artikel 6. Levering

6.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.2 MijnPartijHandel streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden.

Verzending geschiedt via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd.

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

In dat geval zal MijnPartijHandel voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

6.5 Levering in gedeelten is toegestaan.

6.6 Aan de leveringsplicht van MijnPartijHandel zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden bij PostNL.

6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

6.9 MijnPartijHandel is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

6.10 Levering is niet gratis, behalve wanneer een bestelling boven een totaal orderbedrag van 750 euro komt.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan MijnPartijHandel op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 8. defecten en incompleet

Na ontvangst van uw bestelling kan altijd blijken dat iets niet naar tevredenheid is.
Indien u hierover met ons overleg voert zijn wij natuurlijk bereid om samen tot een goede oplossing te komen.

Aangezien mijnpartijhandel zich richt op de zakelijke markt, geldt er geen zichttermijn. Alle transacties hebben een zakelijk karakter.

Maak bij ontvangst direct melding bij de transporteur van de geconstateerde schade op het product of partij. Ook indien blijkt dat er enkele artikelen ontbreken. 

Indien de producten door afnemer worden op- of- afgehaald, wordt u in de gelegenheid gesteld om de producten te bekijken en te inspecteren, eventuele schade of incompleetheid welke achteraf wordt gemeld word niet in behandeling genomen.

Maak foto’s van de partij. Deze dienen als bewijslast bij de klacht.

Stuur een email aan klantenservice@mijnpartijhandel.nl met hierin het order- of factuurnummer en voeg daarbij de foto’s en een duidelijke uitleg van de schade dan wel missende artikelen.

Onze klantenservice zal z.s.m. contact met u opnemen.

Onze klantenservice zal proberen om tot een gezamenlijk, voor beide partijen, passende oplossing voor het probleem te komen.

LET OP: Retour en/of overstock artikelen worden niet retour genomen. 

Artikel 9. Klachten

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling.

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande, via de website aan ons te melden.

LET OP; Retour en/of overstock artikelen worden niet retour genomen.  

Indien de producten door afnemer worden op- of- afgehaald, wordt u in de gelegenheid gesteld om de producten te bekijken en te inspecteren, eventuele schade of incompleetheid welke achteraf wordt gemeld word niet in behandeling genomen.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de retourvoorwaarden en instructies voor het terugzenden, zoals te lezen op de website van MijnPartijHandel, exact te worden gevolgd. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

 Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van MijnPartijHandel, van personeel en producten van MijnPartijHandel voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is MijnPartijHandel aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

10.2 MijnPartijHandel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van MijnPartijHandel .

10.3 Iedere aansprakelijkheid van MijnPartijHandel jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan MijnPartijHandel verschuldigd is.

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en MijnPartijHandel ,dan wel tussen MijnPartijHandel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en MijnPartijHandel, is MijnPartijHandel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van MijnPartijHandel.

Artikel 12. Overmacht

12.1 MijnPartijHandel heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MijnPartijHandel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MijnPartijHandel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen MijnPartijHandel  en de koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk per e-mail contact met ons op te nemen. 

E-mail klantenservice@mijnpartijhandel.nl

Web https://mijnpartijhandel.nl

 Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeert bij de Kamer van koophandel.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.